Follow Zapomělsem to join the conversation.

When you follow Zapomělsem, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Zapomělsem

Czechia

Zapomělsem je stesk jesenických sudet. Písničkářství kombinující folkové kořeny a výrazné poetické texty s experimentálními přístupy.

Recent Supporters

  1. zdenekkupuje